Obrazac zahtjeva za donaciju eletrične ograde

Stočari koji žive u krajevima u kojima postoji mogućnost napada vukova na stoku i čije stado pase redovito u prirodi mogu ispuniti obrazac zahtjeva za donaciju električne ograde i poslati ga na adresu navedenu na obrascu zahtjeva.

Za program donacije odabiru se stočari koji  zadovoljavaju propisane kriterije, i koji će se obvezati da će dodijeljenu električnu ogradu upotrebljavati kako je namijenjeno, imati je stalno u upotrebi, stoku držati u električnoj ogradi u toru ili na paši sukladno dogovoru prilikom preuzimanja, da će dodijeljenu električnu ogradu upotrebljavati samo za zaštitu stada od napada velikih zvijeri,  da će izvršavati upute ovlaštenih osoba Zavoda i omogućiti provjeru dodijeljene električne ograde u vrijeme koje one odrede te da će javiti svaku ozbiljniju promjenu u vezi s dodijeljenom električnom ogradom  telefonom ili pismeno, a najkasnije u roku od tjedan dana od njezina nastanka te da neće otuđiti dodijeljenu električnu ogradu.

Galerija trenutno nema slika