Stavovi javnosti o risu

Javno mnijenje o risu i o različitim odabirima upravljanja populacijom risa može znatno utjecati na dugoročno upravljanje risom. Stoga treba kontinuirano pratiti stajališta javnosti o risu, i to posebno stanovništva u području u kojem živi ris, a rezultate tih istraživanja uzimati u obzir u donošenju odluka o upravljanju populacijom.

U pilotnom istraživanju provedenom 2006. obuhvaćeno je 255 ispitanika iz područja rasprostranjenja risa i iz Zagreba. Istraživanje je pokazalo da su stavovi ispitanika relativno pozitivni i da smatraju da se risa treba očuvati i za buduće generacije. Ispitanici Gorskog kotara pokazali su najviše znanja o risu, a ujedno su imali i najpozitivnije stavove među ispitanicima u području rasprostranjenja risa kao i najviše iskustva s risovima. Stanovnici grada Zagreba pokazali najmanje znanja odnosno imali neutralnije odgovore od ostalih, ali im je stav bio najpozitivniji od sva četiri istražena područja.
Istraživanje stavovi javnosti o risu u Hrvatskoj provedeno je 2008. godine na području Gorskog kotara, i to u okviru Interreg IIIA projekta DinaRis. U istraživanje su bili uključeni odrasli stanovnici Gorskog kotara, te lovci s tog područja. Veličina uzorka je bila 209 ispitanika predstavnika šire javnosti i 168 lovaca. Rezultati istraživanja pokazuju da javnost podržava očuvanje risa u našim šumama. Preko 90% ispitanika, predstavnika šire javnosti slaže se da je važno sačuvati risa u Hrvatskoj za buduće generacije, dok je taj postotak u uzorku goranskih lovaca nešto niži – 73%. Ispitanici u risu ne vide štetočinu - samo 11% ispitanika is skupine šire javnosti i 15% lovaca smatra da bi prisutnost risa mogla rezultirati financijskom štetom, odnosno da ris u Hrvatskoj uzrokuje neprihvatljivu štetu na stoci. Što se brojnosti tiče, lovci se većinom slažu da je broj risova u Hrvatskoj dovoljno velik (42,5%) ili da ih je premalo za dugoročni opstanak (29,3%), dok predstavnici šire javnosti većinom smatraju da ih je premalo za dugoročni opstanak (56,5%). Sukladno ovim rezultatima blizu 80% ispitanika iz skupine šira javnost i oko 50% lovaca smatra da zasada imamo premalo risova da bi ih lovili. Šira javnost očekivano ima nešto višu toleranciju prema risu od lovaca kojima ris predstavlja konkurenciju u lovu na srneću divljač. I jedna i druga skupina bi do neke mjere prihvatile porast broja risova.
U sklopu istraživanja stavova javnosti o risu provjereno je i koliko ispitanici poznaju i biologiju i status vrste u Hrvatskoj. Lovci su kod svih pitanja pokazali bolju informiranost i više znanja o risu od predstavnika šire javnosti. Da je ris u Hrvatskoj u prošlosti izumro i da je zatim bio ponovno naseljen znalo je 58% predstavnika šire javnosti i 70% lovaca, a da je danas zbog ugroženosti zaštićen točno je odgovorilo 84% predstavnika šire javnosti i 92% lovaca. Zanimljivo je da manje od 50% ispitanika znalo da naknadu za štetu koju počini ris plaća država.

Galerija trenutno nema slika