Povijest prikupljanja podataka

Podatke o smrtnosti vukova u Hrvatskoj, a naročito u Gorskom kotaru, prikupljao je i analizirao Alojzije Frković. Njegove spoznaje bile su presudne u prepoznavanju ugroženosti populacije vuka u Hrvatskoj prije njihovog zaštićivanja 1995. godine. Sustavna istraživanja vukova u Hrvatskoj započela su krajem 1996. godine u okviru istraživačkog projekta "Velike zvijeri Hrvatske", koji je vodio prof. dr. Đuro Huber, dok je dio projekta koji se odnosio na vukove provodio dr. sc. Josip Kusak, oba sa Zavoda za biologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od kraja 2002. godine, istraživanja su se provodila u okviru LIFE projekta "Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj". Iako je projekt službeno završio 1. prosinca 2005. rad na zaštiti i istraživanju vuka se nastavlja i dalje.


U svrhu toga, Državni zavod za zaštitu prirode surađuje i financijski potpomaže Veterinarski fakultet pa se svake godine provode terenska istraživanja, obilježavaju se nove jedinke vuka, a tijekom zime vukovi se prate prema tragovima u snijegu. Hvatanjem i obilježavanjem vukova te telemetrijskim praćenjem najintenzivnije se bavi doc.dr.sc. Josip Kusak s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kojem je svojedobno pomagao apsolvent s Veterinarskog fakulteta Vedran Slijepčević. Već duži niz godina se terenskim radom, istraživanjem i praćenjem vukova bavi i dr.sc. Goran Gužvica s Instituta za primijenjenu ekologiju OIKON.

Slike