Smrtnost vukova u razdoblju od 2012. do 2013.

U razdoblju od 2012. - 2013. ukupno je poznato stradavanje 59 jedinki vuka. Najveći udio u tom broju zauzima legalni odstrjel sa čak 36 jedinki (21 u 2012. i 15 u 2013. godini). I dalje izraziti utjecaj na populaciju vuka imaju prometnice što se može lako zaključiti prema zabilježenom stradavanju čak 16 jedinki vuka u ovom dvogodišnjem razdoblju. Ostali faktori znatno su manjeg, iako ne zanemarivog utjecaja, pa tako imamo još zabilježeno: 5 nezakonitih odstrjela, te po jedan slučaj bolesti i stradavanja uslijed sukoba sa psima tornjacima.

Galerija trenutno nema slika