Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2008. godini

Analizom prikupljenih podataka u 2008. godini procijenjeno je da je populacija vuka u Hrvatskoj stabilna s brojnošću od najmanje 175 do najviše 244 jedinke. To u prosjeku iznosi 209 jedinki koje su raspoređene u 50-ak čopora. Najveći broj jedinki ponovo je procijenjen na području Ličko-senjske županije, u prosjeku njih 54 raspoređenih u 11 čopora. Jednak broj čopora, procijenjen je i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali s nešto manjim prosječnim brojem jedinki koji iznosi 38.5 jedinki. Već prilikom procjene stanja populacije vuka u Hrvatskoj 2007. godine velika pažnja pridavala se graničnim čoporima koji dio godine provode u Hrvatskoj, a dio van nje. Stoga procjena brojnosti populacije vuka u 2008. godini također posebno tretira granične čopore koje Hrvatska dijeli sa Slovenijom i BiH (Oković i Štrbenac, 2008.).
Što se trenda populacije vuka tiče, generalno gledajući, lagan pozitivan trend naveli su ovlašteni vještaci Ministarstva kulture s područja Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Primorsko-goranske županije. Suprotno tome ovlašteni vještaci iz dalmatinskih županija bili su mišljenja da je trend populacije nepromijenjen ili čak u padu budući da je na nekim područjima došlo do daljnjeg smanjenja šteta na stoci.

Galerija trenutno nema slika