Međunarodni sporazumi i propisi EU koji reguliraju problematiku zaštite vuka

Republika Hrvatska je potpisnica svih relevantnih međunarodnih sporazuma s područja zaštite prirode, te se na taj način pridružila međunarodnoj zajednici u zaštiti prirode na globalnoj razini. Isto tako, Republika Hrvatska ugrađuje u nacionalno zakonodavstvo te provodi odredbe odgovarajućih propisa Europske unije kojima se uređuje pitanje zaštite divljih vrsta i njihovih staništa.
Međunarodni sporazumi te propisi Europske unije kojima je, između ostalog, regulirana zaštita vuka, su sljedeći:
• Konvencija o biološkoj raznolikosti (N. N. - »Međunarodni ugovori« br. 6/96),
• Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) (N.N. - »Međunarodni ugovori« br. 6/00),
• Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) (N. N. - »Međunarodni ugovori« br. 12/99),
• Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Habitat Directive) (br. 92/43/EEC),
• Uredba Europske zajednice o zaštiti vrsta divlje faune i flore reguliranjem trgovine (br. 338/97 od 9. prosinca 1996.)

Galerija trenutno nema slika