Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune

Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune br. 92/43/EEC jedan je od temeljnih propisa koji uređuje zaštitu prirode u državama Europske unije. Članice Europske unije obvezne su odredbe ove direktive ugraditi u svoje zakonodavstvo, a usklađivanju zakonodavstva s ovom direktivom pristupila je i Republika Hrvatska s obzirom na proces pridruživanja Europskoj uniji (EU). Vuk je uvršten u Dodatak II. Direktive koji obuhvaća biljne i životinjske vrste od interesa za Europsku zajednicu i čije očuvanje zahtijeva proglašenje »Posebnih područja očuvanja« (Special Areas of Conservation - SAC) kao dio ekološke mreže EU Natura 2000 (uz iznimku populacije u Španjolskoj, sjeverno od rijeke Duero, populacije u Grčkoj, sjeverno od 39. paralele, i populacija u Finskoj) te u Dodatak IV. koji obuhvaća životinjske i biljne vrste od interesa Europske zajednice s potrebom stroge zaštite. Stoga su države EU obvezne očuvati populaciju vuka u tzv. povoljnom statusu zaštite. U tom smislu, člankom 12. Direktive definirana je, između ostalog, zabrana svih oblika namjernog hvatanja ili ubijanja primjeraka u divljini; namjerno uznemiravanje, posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih i migracije te oštećivanje ili uništavanje lokaliteta za razmnožavanje ili odmor. Nadalje, zabranjeno je držanje, prijevoz i prodaja ili razmjena tih vrsta te ponuda na prodaju ili razmjenu primjeraka uzetih iz divljine.

Galerija trenutno nema slika