Propisi i dokumenti

Nacionalni propisi i dokumenti

Temelj zaštite risa u Hrvatskoj je Zakon o zaštiti prirode (NN br. 30/94, 126/03) te Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (N.N. br. 7/06 i 99/09).

Pročitajte više »

Međunarodni sporazumi i propisi

Republika Hrvatska je potpisnica svih relevantnih međunarodnih sporazuma s područja zaštite prirode, te se na taj način pridružila međunarodnoj zajednici u zaštiti prirode na globalnoj razini.

Pročitajte više »

Domaći propisi i dokumenti koji reguliraju problematiku zaštite vuka i risa

Domaći propisi i dokumenti koji reguliraju problematiku zaštite vuka (Canis lupus)su...

Pročitajte više »

Strateški dokumenti

Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NSAP) temeljni je dokument zaštite prirode, koji određuje dugoročne ciljeve i smjernice očuvanja

Pročitajte više »

Zakon o zaštiti prirode

Od donošenja Plana upravljanja vukom 2005., donesen je novi Zakon o zaštiti prirode, u svibnju 2005...

Pročitajte više »

Uredba o proglašenju ekološke mreže

Uspostava ekološke mreže Republike Hrvatske propisana je Zakonom o zaštiti prirode. U 2007. godini stupila je na snagu Uredba o proglašenju ekološke mreže...

Pročitajte više »

Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim

Jedan od provedbenih propisa donesenih na temelju Zakona je Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (N.N. br. 7/06 i 99/09) temeljem kojeg je vuk...

Pročitajte više »

Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama

Pravilnikom o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 84/96 i 79/02) utvrđuju se...

Pročitajte više »

Pravilnik o prijelazima za divlje životinje

U siječnju 2007. godine donesen je Pravilnik o prijelazima za divlje životinje kojim se propisuju mjere zaštite, utvrđuju obveznici zaštite i način održavanja prijelaza za divlje...

Pročitajte više »

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama uređuje se postupak i uvjeti za izdavanje dopuštenja za iznos, unos, izvoz ili uvoz i unos...

Pročitajte više »

Međunarodni sporazumi i propisi EU koji reguliraju problematiku zaštite vuka

Republika Hrvatska je potpisnica svih relevantnih međunarodnih sporazuma s područja zaštite prirode, te se na taj način pridružila međunarodnoj zajednici...

Pročitajte više »

Konvencija o biološkoj raznolikosti

Konvencija o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological Diversity - CBD), globalno prihvaćen temeljni dokument za zaštitu biološke raznolikosti koji...

Pročitajte više »

Bernska konvencija

Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) utvrđuje sve mjere koje europske zemlje moraju poduzimati za zaštitu divljih vrsta...

Pročitajte više »

CITES

Republika Hrvatska potpisnica je Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) (N.N. - »Međunarodni ugovori« br. 12/99) koja obvezuje zemlje...

Pročitajte više »

Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune

Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune br. 92/43/EEC jedan je od temeljnih propisa koji uređuje zaštitu prirode u državama Europske unije. Članice...

Pročitajte više »

2     Sljedeća 
Prikazano 15 od 18