Zašto projekt za zaštitu i upravljanje vukovima?

Vuk je najosebujnija velika zvijer Europe, a kao vodeći predator važan je dio biološke raznolikosti. Zbog svoga načina života, posebno s obzirom na prehrambenu osnovu, vuk je oduvijek bio čovjekov izravni suparnik.
Negativnom stajalištu prema vuku pridonose i predrasude, koje su posljedica nepoznavanja biologije njegove vrste. Zato je vuk danas istrijebljen u najvećem dijelu Europe, a prisutnost njegove ugrožene vrste svjedoči o vrijednosti i očuvanosti biološke raznolikosti pojedine zemlje.
U Hrvatskoj živi dio najzapadnije stabilne populacije vukova u Europi. To je razlog više da su zaštita i upravljanje vukova istaknuti kao jedan od prioritetnih akcijskih planova prema Nacionalnoj strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NSAP), kao temeljnom dokumentu zaštite prirode.
Kako očuvati vuka kao prirodnu vrijednosti, uz sve spomenute čimbenike koji pokazuju složenost ove problematike, zasigurno je jedan od najvećih izazova zaštite prirode.
Rješavanju toga pitanja znatno je pridonio LIFE-III projekt "Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj".

Slike