Pojmovnik

Pojam sortiraj po abecedi Opis
Biološka raznolikost Biološka raznolikost je sveukupnost svih živih organizama koji su sastavni dijelovi ekoloških sustava (kopnenih, morskih i ostalih vodenih ekosustava), a uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta, životnih zajednica, te raznolikost između ekoloških sustava.
Direktiva o staništima Godine 1992. EU je usvojila Direktivu o staništima koja ima svrhu osigurati očuvanje prirodnih staništa i divlje faune i flore u Europi. Ona uvodi slične mjere zaštite europske flore i faune kao i Direktiva o pticama, no obuhvaća dodatnih 1000 vrsta osim ptica (biljaka,sisavaca, beskralješnjaka itd.) te više od 230 stanišnih tipova tipičnih za Europu, ali sve ugroženijih. Direktiva o staništima preciznija je i po pitanju odnosa prema planovima i projektima čiji utjecaji na vrste i stanišne tipove moraju biti ocjenjeni.
Izumiranje Prestanak postojanja neke vrste. Izumiranje neke vrste dešava se kada zadnja jedinka te vrste ugine. Iako vrsta može biti „izumrla u prirodi“, vrsta nije izumrla dok svaka jedinka te vrste, bez obzira na njenu lokaciju, držanje u zatočeništvu, sposobnost razmnožavanja itd., nije uginula.
Monitoring Redovito praćenje stanja biljnih ili životinjskih vrsti te praćenje stanja očuvanosti staništa.
Nacionalna ekološka mreža Nacionalna ekološka mreža propisana je Zakonom o zaštiti prirode, a obuhvaća tzv. područja važna za očuvanje ugroženih vrsta i staništa od međunarodne i nacionalne važnosti. Sukladno mehanizmu EU Direktive o staništima, dijelovi ekološke mreže se mogu štititi u donošenjem posebnih planova upravljanja ili ugrađivanjem mjera u planove gospodarenja drugih sektora te mehanizmom provedbe ocjene prihvatljivosti za prirodu svakog ugrožavajućeg zahvata. Negativno ocijenjen zahvat se može odobriti samo u slučajevima prevladavajućeg javnog interesa i uz Zakonom utvrđene kompenzacijske uvjete. Dio ekološke mreže čine i svi ugroženi stanišni tipovi
Planovi upravljanja Očuvanje ugroženih, strogo zaštićenih vrsta u Hrvatskoj provodi se između ostalog kroz provedbu planova upravljanja s akcijskim planom. Ovi planovi sadrže detaljno razrađene mjere zaštite za strogo zaštićene divlje svojte i mjere zaštite njihovih staništa.Njima se također određuju sredstva potrebna za provedbu pojedinih aktivnosti te postavljaju smjernice za praćenje uspjeha poduzetih akcija. Trajanje svakog plana je vremenski ograničeno nakon čega se revidiraju sve aktivnosti i ostvareni napredak k postizanju osnovnog cilja PUAP-a. Treba naglasiti kako u izradi Plana često sudjeluju predstavnici svih interesnih skupina, koji zajednički usuglašavaju stavove o pojedinim ključnim pitanjima za zaštitu.
Stanište Predstavlja kopneno ili vodeno područje koje se odlikuje geografskim, abiotičkim i biotičkim osobinama koje su ili prirodne ili do-prirodne.
Stanište vrste Okolina određena specifičnim abiotičkim i biotičkim osobinama u kojima vrsta obitava u bilo kojem stadiju svog biološkog ciklusa – npr. zimovalište, područje razmnožavanja, područje ishrane, odmora.
Zeleni most Zeleni most je posebno izgrađen prijelaz za divlje životinje. Osigurava im slobodno i sigurno prelaženje prometnica (prvenstveno autocesta). Kao građevina, zeleni most je umjetni tunel koji se nasipava zemljom te ozelenjava kako bi se što bolje uklopio u prirodno stanište životinja.