Revizija plana upravljanja vukom

S obzirom da je plan zamišljen kao dinamičan dokument, koji će se po potrebi revidirati, prva revizija bila je predviđena dvije godine nakon donošenja Plana , a nakon toga po potrebi. Stoga se s izradom Plana započelo 2007. godine, a mišljenja i prijedlozi predstavnika interesnih skupina prikupljeni su na radionicama koje su se održale 25. travnja 2007. u Šibeniku te 12. i 13. veljače 2009. u Zagrebu. Na radionicama su sudionici ocijenili dotadašnje provođenje plana i predložili promjene nakon čega je započeto s prikupljanjem i objedinjavanjem novih podataka relevantnih za reviziju Plana.

I ovoga puta, svi sudionici radionice bili su svjesni da očuvanje vuka uvijek predstavlja izazov, no izradom Plana nastavilo se i dalje ulagati napore kako bi se očuvala ovu životinjsku vrstu na našem prostoru, ali i u europskom i globalnom kontekstu. Da je dosadašnji pristup bio ispravan, ukazuje i činjenica kako je cijeli proces izrade Plana upravljanja i način očuvanja vuka u Republici Hrvatskoj Europska komisija istaknula kao primjer dobre prakse zaštite prirode u Europi.

Slike