13. rujna 2005.- Populacija vuka u Hrvatskoj stabilna, ograničeni zahvat moguć

\"\"U utorak 13. rujna 2005. godine održan je 8. ovogodišnji sastanak Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri pri Ministarstvu kulture na kojem su također sudjelovali predstavnici svih interesnih skupina. Glavne teme sastanka bile su pregled stanja populacije risa i vuka u Hrvatskoj te mogući zahvati u populacije ovih velikih zvijeri. Stručnjaci s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu su naglasili kako populacija risa nije dovoljno istražena, a postojeći podaci ukazuju na silazni trend.

Državni zavod za zaštitu prirode je predstavio Izvješće o stanju populacije vuka u 2005. godini , na temelju rezultata dosadašnjih znanstvenih istraživanja, podataka o broju šteta, utjecaju na divljač i procjeni ovlaštenih vještaka Ministarstva kulture. Tako se procjenjuje da populacija broji 190 jedinki, raspoređenih u 40-ak čopora.

Populacija je stabilna, a trend je znatnije povećan na području Šibensko-kninske županije.

\"\"Na temelju iznesenih podataka, Povjerenstvo je zaključilo kako se ne smije dopustiti zahvat u populaciju risa, jer bi to ozbiljno narušilo ionako loše stanje populacije. Prema rezultatima dugogodišnjeg praćenja populacije vuka i sadašnjeg stanja, Povjerenstvo je još početkom godine, slijedom odredbi Plana upravljanja vukom u Hrvatskoj , zaključilo da ona može podnijeti smrtnost (promet, odstrjel i ostali uzroci smrtnosti vukova koji se iz različitih razloga redovito javljaju) od 15 jedinki u 2005. godini. To ne znači da će se populacija smanjiti za 10%, jer vukovi u jednoj godini mogu nadoknaditi i znatno veći gubitak svoje populacije. To dokazuje i činjenica da je od zaštite vukova, unatoč prisutnom nezakonitom odstrjelu i izgradnji prometnica koje presijecaju stanište vuka, trend populacije porastao. Do 5. rujna 2005. godine evidentirana je smrtnost 11 vukova, te je predložen ograničeni zahvat od 4 vuka, koji prema mišljenju Povjerenstva neće narušiti stanje populacije vuka, a može smanjiti animozitete koji ugrožavaju očuvanje ove vrste. Naime, kako ističe Povjerenstvo, oduvijek je suživot čovjeka i vuka bio obilježen sukobima.

U tom smislu treba prvenstveno izdvojiti ekonomsku komponentu tj. problem šteta koje vuk čini na stoci, ali i njegov utjecaj na divljač. Kao rezultat toga, vuk se redovito nezakonito odstrjeljuje, o čemu nadležne institucije ne dobivaju informacije pa tako nije moguće kazniti i potraživati 40.000 kn odštete od osobe odgovorne za nezakonitu radnju. Zbog toga očuvanje vuka u Hrvatskoj ovisi isključivo o čovjeku i smanjenju konflikata koji postoje na relaciji čovjek-vuk. Animozitet javnosti prema vuku dodatno jačaju i napisi medija, koji vuka često prikazuju kao izrazito \"krvoločnu\" životinju i kao vijest dana iznose informaciju o šteti koju je počinio, bez obzira što vuk prvenstveno napada životinje zbog potrebe za hranom. Stoga se svi napori zaštite ulažu u smanjenje ovih problema na najmanju moguću mjeru. U tom smislu, osim odštete koju isplaćuje nadležno Ministarstvo, kroz međunarodni projekt zaštite vukova, kojeg provodi Državni zavod za zaštitu prirode u suradnji s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, značajna sredstva i napori se ulažu u program donacije pasa tornjaka i električnih ograda i na taj način promicanja mjera zaštite stoke radi smanjenja šteta. Jedan od mehanizama za smanjenje problema, a koje predviđa Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj , jest teritorijalno i vremenski ograničen zahvat u populaciju vuka i to isključivo pod uvjetom da se ne naruši stabilnost populacije vuka u Hrvatskoj. Ovu mogućnost daju i međunarodni propisi koje je potpisala RH, a predviđena je i u Zakonu o zaštiti prirode. Treba dodati da su dosad provedena i dva istraživanja o stavovima javnosti na području rasprostranjenosti vuka, koja između ostalog pokazuju kako velika većina ispitanika podržava kontrolirani odstrjel vukova.

\"\"Stoga je Povjerenstvo predložilo da se zahvat dopusti i to isključivo pojedinačnim lovom na području lovišta u Dalmaciji, u Lici i u Gorskom kotaru, u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2005. godine. Pritom se ne dopušta odstrjeljivanje telemetrijski obilježenih jedinki. U slučaju zahvata, treba se odmah izvijestiti ovlašteni vještak pri Ministarstvu kulture, a usmrćeni vuk se dostavlja na znanstvenu obradu na Veterinarski fakultet u Zagrebu. Na taj način se želi osigurati kontrola i selektivnost zahvata. Kao što i predviđa Plan, ovaj režim zaštite provodit će se u probnom razdoblju od 2 godine. Budućnost primjene ovog režima zaštite ovisi o stabilnosti populacije i o tome da li će se na taj način doista smanjiti spomenuti animoziteti, a time i nezakoniti odstrjel vuka. Stanje populacije će se i dalje strogo pratiti, sve odluke o zahvatima revidirati, a nastavit će se i s poduzimanjem svih mjera čiji je krajnji cilj da se Hrvatska uvijek može pohvaliti kao zemlja u kojoj žive sve tri velike zvijeri: vuk, ris i medvjed.

Slike