Upute o postupku utvrđivanja štete koju nanese vuk

Nadoknada štete od vuka propisana je Zakonom o zaštiti prirode te Pravilnikom o postupku sprječavanja i nadoknade štete od životinja strogo zaštićenih divljih svojti. Temeljem odredbi Zakona i Pravilnika, pravna ili fizička osoba kojoj vuk (odnosno životinja strogo zaštićene svojte) može prouzročiti gospodarsku ili drugu štetu (oštećenik) dužna na primjeren način i na svoj trošak učiniti sve dopuštene radnje i zahvate, kao što su učinkovito ograđivanje, ciljano čuvanje dobara i rastjerivanje, kako bi spriječila nastanak štete.

 Na području rasprostranjenosti vuka (Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Primorsko-goranskoj, Istarskoj, Ličko-senjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji) djeluje 16 ovlaštenih vještaka Ministarstva kulture koji procjenjuju štetu od vuka.

Za štetu koju vuk nanese na domaćim životinjama, oštećenik ima pravo na nadoknadu u visini stvarne štete ako je poduzeo propisane radnje i zahvate. Nastanak štete od vuka, oštećenik je dužan prijaviti Ministarstvu kulture ili ovlaštenom vještaku bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastanka štete. Na mjestu štetnog događaja oštećenik i vještak zajednički utvrđuju važne činjenice te vještak sastavlja zapisnik. Visina nadoknade štete utvrđuje se sporazumno između Ministarstva kulture i oštećenika na temelju tog zapisnika.

Interventni tim je operativno tijelo koje surađuje s jedinicama lokalne samouprave, raznim interesnim skupinama, lovoovlaštenicima i ostalima. Posrednik je pri dojavljivanju o potrebi djelovanja, a posebno vezano uz slučajeve pojave problematičnih jedinki, napada na ljude ali i uz svaku neuobičajenu situaciju vezanu uz velike zvijeri.

Sastav Interventnih timova nalazi se u prilogu, a važno je naglasiti da je u gore navedenim slučajevima potrebno obavijestiti najbližeg člana Interventnog tima, s obzirom na mjesto štetnog događaja.

Galerija trenutno nema slika