Čopor Snježnik

Čopor Snježnik, zadržava se sjeverozapadno od lokalne ceste, iznad mjesta Gerovo - Tršće - Prezid. Njihov teritorij ne uključuje ni jedno naselje, a veličine je oko 80 km² . Vučica Ines obilježena u lipnju 2002. bila je prvi vuk praćen iz tog čopora, a koji je napustila tokom zime 2002/2003. Tijekom ljeta 2002 u tom čoporu bilo je najmanje četiri vuka, da bi se tijekom zime 2002/2003 taj broj smanjio na dva ili možda samo na jednog vuka - veliki mužjak. Tijekom proljeća 2003. godine vučica Hilda napustila je svoj roditeljski čopor Risnjak i pridružila se je preostalom pripadniku čopora Snježnik.

2004. i 2005.

Godine 2004. taj par vukova imao je leglo, vučić Felix jedan je od njih. Tijekom zime 2004/2005. praćenjem tragova u snijegu potvrđeno je da se čopor tada sastojao od četiri vuka. Do ljeta 2005. čopor Snježnik bio je praćen samo preko vučice Hilde, a u ljeto je obilježena i praćena vučica W12-Sara. Praćenje Hilde tijekom proljeća i ljeta ukazivalo je da čopor Snježnik i ove godine ima mlade, što je konačno i potvrđeno hvatanjem jednog šteneta iz tog čopora W13-Kyra. Goreći vrh iznad Smrekove drage, bilo je treće mjesto na koje je čopor Snježnik premjestio leglo tog ljeta, a na kojemu je uhvaćena mlada vučića Kyra. Istovremeno praćenje tri vuka u jednom čoporu bio je najveći broj do tada postignut u Hrvatskoj te je osiguralo novu dimenziju slike o odnosima unutar čopora. Vučica Hilda, kao jedan od roditelja, vrijeme provodi u potrazi za hranom ili s mladim vučićima. Štene Kyra, do kraja ljeta glavninu vremena provodila je na jednom mjestu i čekala da se Hilda vrati. No zabilježeno je da i takvo mlado štene, staro svega pola godine, može u jednoj noći propješačiti i 10 km (zračne linije). Nasuprot tome, vučica Sara, zadnji dio ljeta malo je vremena provodila s ostatkom čopora. Ona bi radije odlazila, sama ili u društvu s još jednim ili dva mlada vuka, na rubne dijelove teritorija čopora i na rubove šume, te bliže naseljima, gdje ima više srna i unesenih muflona, relativno lakog plijena za vukove. Početkom listopada Sara pridružila se je čoporu i od tada je redovito bilježeno da se sva tri praćena vuka kreću zajedno teritorijem čopora. Signal s Kyrine ogrlice prestao je krajem 2005.

2006.

Sara kojoj je ogrlica prestala raditi nakon otprilike godinu dana, ponovno je uhvaćena krajem ljeta 2006. te joj je stavljena nova ogrlica. Nakon puštanja vučica se vratila čoporu Snježnik te se i dalje druži s vučicom Hildom koju se sada prati više od četiri godine i po tome je najduže praćen vuk u Hrvatskoj. Na osnovi učestalih zavijanja potvrđeno je da čopor Snježnik i 2006. godine ima leglo dok je broj mladunaca nepoznat. Podaci dobiveni praćenjem vukova tijekom 2006. pokazuje da čopor Snježnik dodatno širi svoje područje te sada pokriva površinu od 353 km².

2007. i 2008.

Tijekom zime 2006/2007. čopor Snježnik je imao najmanje 6 vukova, uključujući Hildu i Saru. Krajem 2007. u čoporu Snježnik jedini obilježeni vuk bila je Hilda. Vučica Sara bila je praćena do proljeća 2007, uz upotrebu čak dviju GPS ogrlica kada su je u sklopu odobrenog zahvata u populaciju vuka u Sloveniji za 2007 godinu odstrijelili lovci iz Slovenije. U rujnu 2007. uhvaćen je i obilježen veliki mužjak nazvan je W18-Max. Budući da je uhvaćen u sredini Hildinog čopora smatralo sa da pripada čoporu Snježnik. Međutim, već se u prvom tjednu premjestio na teren čopora Suho i tu ostalo nekoliko tjedana.
Po tragovima u snijegu čopor je početkom zime 2007/2008 imao 7 jedinki, dok je kasnije tijekom akcije po snijegu izbrojano šest vukova. Veličina teritorija, dobivena praćenjem samo vučice Hilde, bila je tijekom 2008. godine 184.5 km2. U usporedbi sa 2006. godinom, kada je praćena vučica Sara teritorij je bio 358 km2. I ovdje je vidljivo da praćenje samo upotrebom VHF ogrlice (Hilda) daje manji teritorij nego se to postiže uporabom GPS ogrlica.

2009.

U odobrenoj kvoti za godinu 2008/2009, u sjevernom dijelu Gorskog kotara odstrijeljena su dva vuka, a oba mjesta odstrjela su unutar teritorija čopora Snježnik. To najvjerojatnije znači da su oba odstrijeljena vuka bila pripadnici čopora Snježnik. Tijekom 2009. obilježena su dva mlada vuka, W21-Luka i W22-Drago, oba su vjerojatno potomci vučice W5-Hilde obilježene još 2002. godine, čija VHF ogrlica još uvijek radi.

2010.-2012.

Hilda je boravila na rubu teritorija čopora Snježnik tijekom 2010. Nakon hvatanja i obilježavanja vuka W26-Karla, te usporednim praćenjem oba vuka, postalo je jasno da Hilda više nije sa ostatkom čopora. Ona je sada već stara 10 godina i izgleda da je napustila čopor ili je bila otjerana iz njega. Reprodukcija u čoporu Snježnik nije bila potvrđena te se za sada ne može znati da li je neka druga ženka preuzela reproduktivnu ulogu vučice Hilde. Tijekom zime 2009/2010, čopor Snježnik brojao je najmanje sedam vukova. Na žalost, već u veljači 2010, dva obilježena vuka u tom čoporu, bila su odstrijeljena u sklopu zakonitog zahvata u Sloveniji. To je veliki gubitak za čopor Snježnik ali i za istraživanje vukova u Hrvatskoj općenito. Naime, vukovi Luka i Drago su odstrijeljeni u Sloveniji 25.veljače 2010., samo sedam dana nakon što su prešli granicu i ušli u Sloveniju (18.02.2010.), po prvi puta tijekom 280 dana praćenja. Ti vukovi bili su praćeni ukupno 280 dana, od čega su 272 dana bili u Hrvatskoj. Uz sve prethodne gubitke vukova u Sloveniji ovo upućuje na mogućnost da je tamo smrtnost vukova veća od obnove populacije, odnosno da njihov opstanak ovisi o imigraciji iz Hrvatske. Na osnovu lokacija Hilde, Luke, Drage i Karla prikupljenih tijekom 2010. veličina teritorija čopora Snježnik iznosila je 759.8 km². Gustoća vukova na osnovu te površine bila je 0.92 vuka na 100 km².Ipak, to područje uključuje i neka dodatna teritorijalna kretanja Luke i Karla koja iziskuju dublju analizu.

U 2012. godini istraživači su na području čopora Snježnik našli tek 7 znakova prisutnosti vuka. Znaci se nisu našli na uobičajenim mjestima okupljanja čopora već su upućivali na znakove lutajuće jedinke u disperziji. U srpnju 2012. uhvaćena je vučica W28-Tona kojoj se signal izgubio 2 tjedna nakon hvatanja. Iz navedenog čini se da taj čopor više ne postoji. Kako je riječ o granici sa Slovenijom te činjenici da tu prolaze jedinke u disperziji, čopor je ostavljen u ovogodišnjoj interpretaciji rasporeda čopora. 

Slike