Čopor Risnjak

Čopor Risnjak glavninu vremena provodi u području između Crnog Luga, Delnica i Lokvi, ali zalazi i s druge strane planine Risnjak - do livade Lazac, Vilja, Suhe Rečine i Gornjeg Jelenja. Veličina tog područja je 120 km² . Prvi vuk za kojeg se smatralo da je pripadnik ovog čopora bila je vučica Hilda obilježena tijekom ljeta 2002. godine kada je čopor Risnjak brojao je šest vukova, da bi se, tijekom zime 2002/2003 taj broj smanjio na četiri. U zimi 2002. Obilježena je još jedna ženka, bilo je to štene stro sedam mjeseci nazvano Blaža.

2004.

Od ljeta 2004. čopor Risnjak praćen je preko obilježene vučice Tanje, reproduktivne (alfa) ženke čopora koje je obilježena u rujnu. Ranije obilježeni vukovi Hilda i Blaža njeni su potomci. Do kraja 2004. godine. veličina teritorija čopora Risnjak bila je 140 km². Tijekom zime 2004/2005. praćenjem tragova u snijegu ustanovljeno je da u čoporu Risnjak ima najmanje četiri, a vjerojatno i pet vukova. Praćenjem tijekom proljeća i ljeta nije bilo moguće pozitivno potvrditi da je taj čopor u 2005. imao mlade. Vučica Tanja kretala se kao i tijekom zime, svaki dan bi bila na drugom mjestu, ponekad i 15 km udaljenom od prethodnog. Nepostojanje stalnog mjesta na koje bi se vučica vraćala (brlog/okupljalište), kao i ne nalaženje drugih znakova (intenzivno obilježavanje terena, zavijanje mladih vukova) potvrdilo je da čopor Risnjak u 2005. nije imao podmlatka. Vučica Tanja kretala se i na nekim novim područjima, primjerice oko izvora Kupe, u Kanjonu Kupice kod Delnica, a posebno je zanimljivo da je bila i s južne strane autoceste, na brdu Sopač. To znači da taj čopor uspijeva pronaći prelaze za odlazak s druge strane autoceste. Time je teritorij tog čopora dosegao 193 km².

2005. - 2008.

Budući da je u razdoblju 2005/2006 zabilježeno malo znakova prisutnosti vukova tijekom 2006 nisu provedena intenzivnija istraživanja vezana uz čopor Risnjak. Također nije bilo planirano hvatanje novog vuka na teritoriju tog čopora jer je vjerojatnost uspješnog hvatanja ocijenjena je neznatnom. Ipak došlo se do spoznaje da je čopor Risnjak smanjio svoju površinu na 160,3 km² što je u skladu s činjenicom da se i broj vukova u tom čoporu u posljednjoj godini smanjio (samo dva vuka tijekom zime 2005./2006.).
U zimi 2006/2007 praćenjem tragova pokazalo se prisutnost 4 vuka u području čopora Risnjak, vjerojatno disperzeri sa okolnih područja koji su ovdje ponovo uspostavili čopor nakon što je tijekom 2005/2006 bilo privremeno djelomično ili potpuno prazno. U ljeti 2007. pronađeni su višekratni znakovi vučjeg markiranja, što je i potvrđeno hvatanjem vučice W19-Rine. Rina se zadržavala na poznatom teritoriju čopora Risnjak, ali uz malo povećanje teritorija, najviše na račun prostora između stare ceste i autoceste. Teritorij čopora Risnjak, dobiven praćenjem vučice Rine kroz 401 dan, bio je 318.9 km2. Nasuprot tome, teritorij čopora Risnjak u 2006, dobiven praćenjem vučice Tanje bio je 160.4 km2. Razlika može biti posljedica utvrđenog manjeg broja vukova u čoporu te godine, ali i rezultat činjenice da je vučica Tanja bila praćena samo preko VHF ogrlice, te da je dio njenog kretanja ostao neotkriven. Čopor Risnjak imao je uspješnu reprodukciju 2008. godine, što je potvrđeno nalazom sedam štenaca u proljeće 2008.

2009.

Istraživanja su nastavljena i tijekom 2009. godine te je 19.rujna 2009. uhvaćena i obilježena GPS ogrlicom vučica stara 3.5 godine, a teška 26 kg. Bila je to vučica W19-Rina, pripadnica čopora Risnjak, koja je već od ranije imala GPS ogrlicu, ali koja je prestala raditi odnosno nije više slala signale. Tako je ponovnim hvatanjem Rine stara ogrlica zamijenjena novom. Praćenjem po tragovima u snijegu tijekom zime 2009/2010, na području čopora Risnjak opaženo je najmanje šest vukova. Rina je u tom razdoblju bila vučica u dobi od 5-6 godina i stalni član čopora koji se zadržavao unutar od ranije poznatih granica čopora Risnjak. Pomoću druge zamijenjene GPS-UHF ogrlice praćena je u trajanju od 1011 dana, sa sakupljenih 5494 lokacija. Posljednja lokacija Rine zabilježena je 06.08.2010., te od tada više nije bilo moguće pronaći signal s njene ogrlice.


2010.-2012.

Čopor Risnjak imao je reprodukciju tijekom 2010. godine, što je potvrđeno probama zavijanja i viđenjem jednog šteneta iz legla. Veličina životnog prostora vučice Rine i teritorija čopora Risnjak tijekom 2010 godine bila je 368.8 km². Sa prebrojenih 6 vukova u čoporu, gustoća vukova bila je 1.63 vuka na 100 km².

Tijekom zime 2011/2012. zabilježeno je pet vukova u čoporu Risnjak, dok tijekom kolovoza  2012. godine nisu pronađeni znakovi prisutnosti vuka. 

 

2013.

 

U travnju 2013. pronađena je vučica W28-Tona na području čopora Risnjak u društvu s još 3 jedinke vuka, kada su i skinuti podaci s ogrlice. Ustanovljeno da je Tona glavninu vremena provela u Sloveniji, a svojim kretanjem pokrila je teritorije 3 poznata čopora (dva u Hrvatskoj i jednog u Sloveniji). Njena površina kretanja iznosila je 1.169,8 km². U kolovozu 2013. pronađena je njena otpala ogrlica kod Crnog Luga.

Slike