Praćenje populacije vuka prema tragovima u snijegu

Akcije praćenja populacije velikih zvijeri prema tragovima u snijegu provedene su kroz pet godin na području županija u kojima je rasprostranjen vuk i u kojima tijekom zimskog razdoblja ima snijega. Zadaća tragača bila je da tijekom akcije u nekoliko navrata, u jutro nakon dana (ili noći) kada padne prvi snijeg obiđu teren za koji su nadležni (lovišta i zaštićena područja) i zabilježe podatke o svakom pronađenom tragu vukova. Potom su trebali na karte ucrtati sve pronađene i praćene tragove, a u posebne formulare ubilježiti podatke o vremenu i mjestu nalaza traga, vrsti životinje, duljini i smjeru praćenog traga te broju životinja u tragu (trag treba pratiti toliko dugo dok se ne utvrdi broj životinja koji ga je ostavio).  Tijekom zime 2011/2012. akciju praćenja organizirao je Josip Tomaić, djelatnik PP „Velebit“ na širem području Velebita. Zavod je izradio karte i formulare za tragače. Sudjelovalo je 13 tragača koji su pretražili ukupno 41.8 km šumskih cesta, te zabilježili znakove prisutnosti vuka 17 puta. Objedinjavanjem i analizom tih podataka određeno je da se na području sjevernog Velebita nalazi jedan čopor – čopor Krasno, što se poklapa sa rezultatima telemetrijskog praćenja od ranije. Tijekom istog praćenja pronađeni su i tragovi još jednog vuka koji je bio sam. Na području srednjeg Velebita nalazi se drugi čopor koji je tijekom zime 2011/2012. brojio šest članova.

Unatoč činjenici da je odstrel jedinki vuka dopuštan uz napomenu o obveznom sudjelovanju u akciji praćenja, u praksi nije bilo odaziva od strane lovišta koja su odstrijelila jedinke vuka. Stoga je u 2012. godini nadležno Ministarstvo propisalo ovu obvezu Rješenjem. Tako su temeljem obveze iz točke 2. Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izlučenje jedinki vuka Klasa: UP/I-612-07/12-48/39, Ur. Broj:17-07-1-1-12-01 od 1. listopada 2012., lovoovlaštenici koji izvrše odstrel vuka bili obvezni sudjelovati u akciji praćenja populacije velikih zvijeri prema tragovima u snijegu te o provedenim aktivnostima dostaviti izvješće Državnom zavodu za zaštitu prirode i Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.Oko 90% lovoovlaštenika je ispunilo obveze.

Akcija praćenja je 2012/2013. godine također organizirana na širem području Velebita, a u njoj su sudjelovali djelatnici NP „Sjeverni Velebit“ i PP „Velebit“. Akciju je također koordinirao nadzornik PP „Velebit“ Josip Tomaić, a uz njega sudjelovalo je 8 tragača.
Trend populacije vuka na promatranom području je negativan, što se može reći i za prethodno razdoblje od 2010. g. Prije tog razdoblja trend je bio pozitivan ili u stagnaciji. Zaključak se osim na viđenjima tragova u snijegu, temelji i na cjelogodišnjem praćenju i prikupljanju podataka (izmet, tragovi, ostaci plijena, viđenja i zavijanje). Unazad dvije godine broj tragova je puno manji uz veći uloženi trud tragača. Podaci ukazuju da je čopor Krasno značajno oslabio te se može govoriti o 4-5 jedinki u čoporu, za razliku od nekadašnjih 8 i više jedinki. Uspoređujući podatke dobivene putem foto-zamki i podatke o nalazima izmeta, ustanovljeno je najčešće kretanje 2 jedinke zajedno ili pojedinačno kretanje, a na početku veljače 2013. zabilježena su kretanja maksimalno 4 jedinke vuka.

Slike