Prehrana

U Hrvatskoj su provedena dva istraživanja prehrane risa, te su oba dala slične rezultate. Pretragom izmeta, lešina plijena risa te želudaca mrtvih risova utvrđeno je da srne čine 79% konzumirane biomase risova u Hrvatskoj i Sloveniji, te da odrasli mužjaci češće napadaju srne nego ženke i mladi. Puhovi čine oko 7% konzumirane biomase, a njima se hrane ženke i mladunci. Osima srna i puha, ris se u manjoj mjeri hrani i jelenom, divokozom, zecom, lisicom, miševima i voluharicama, pticama iz reda vrapčarki, domaćim preživačima, te su nađeni i ostatci divljih svinja, divlje mačke, kuna, beskralježnjaka i biljnog materijala.

Slike