Način života risova

Teritorij risa

Osnovna obilježja

Euroazijski ris je teritorijalna vrsta koja živi povučeno, na velikom prostoru i u maloj gustoći.

Pročitajte više »

Mladunac risa

Razmnožavanje

Ris je teritorijalna vrsta i jedinke suprotnog spola druže se jedino u vrijeme parenja, od veljače do travnja.

Pročitajte više »

Ris na markiralištu

Teritorijalnost

Ris živi samotno i teritorijalna je vrsta, što znači da svaka jedinka živi sama (izuzetak su ženke s jednogodišnjim mladuncima) na određenom području  koje se jedino u rubnim dijelovima preklapa s područjem druge jedinke.

Pročitajte više »

Prikazano 3 od 3